Můžete se přidat a každou neděli dostávat sms s krátkým textem a pořadem bohoslužeb a dalších akcí na další týden. Stačí jen napsat sms s textem: „chci sms z farnosti zleby vaše jméno a příjmení“ bez uvozovek a poslat na moje číslo 604757805. Pro odhlášení na stejné číslo: „odhlasuji sms z farnosti zleby vase číslo“.

 

3. mezidobí

V těchto dnech prosme o velkou milost jednoty pro všechny křesťany i o tu malou každodenní milost pro naše komunity a naše rodiny. Všem vám žehná otec Josef.

Křest Páně

"Když chybí Bůh, mizí také naděje.  Je to, jako by se vše zploštilo  a bylo okradeno o svůj význam,  který přesahuje čistě materiální stránku.  Jestliže neexistuje Bůh, pak je život prázdný  a prázdná je také budoucnost." (Benedikt XVI.+31.12.2022).

Novoroční

Když chybí Bůh, mizí také naděje.  Je to, jako by se vše zploštilo  a bylo okradeno o svůj význam,  který přesahuje čistě materiální stránku.  Jestliže neexistuje Bůh, pak je život prázdný  a prázdná je také budoucnost. (Benedikt XVI.+31.12.2022).

Vánoční

"Vánoce znamenají, že Ježíš přišel, aby s námi zůstával ve VŠECH našich situacích." (Miloslav Kardinál Vlk) MILOSTIPONÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, DO NOVÉHO ROKU ZDRAVÍ A MÍR PŘEJE A POSÍLÁ VÁM SVÉ POŽEHNÁNÍ OTEC jOSEF.

4. adventní

Ježíš nám zjevuje, kdo je Bůh, kým je od věčnosti a v celých dějinách spásy – a tedy od prvních stránek Bible. Do závěru adventu vám žehná otec Josef.

3. adventní

"Panna Maria ať nám pomáhá, abychom se před nadcházejícím Narozením Páně nenechali rozptylovat zevnějšími věcmi, nýbrž vytvářeli v srdci prostor Tomu, který již přišel a chce přijít znovu, aby nás uzdravil z našich nemocí a dal nám svoji radost." (papež František). Žehná vám otec Josef.

2. adventní

Žijeme v očekávání dne. V temnotách a námahách. Jako jsme před svým narozením byli očekáváni těmi, kdo nás milovali, jsme nyní očekáváni vtělenou Láskou (Papež František). Žehná vám otec Josef.

1. adventní

Ráj na zemi? Když ho chceš mít, zblázníš se. Když chceš ráj na zemi připravit někomu jinému, připravíš mu peklo. Žehná vám otec Josef. (podle Vojtěcha Kodeta).

34. mezidobí

Nemusím čekat na svou smrt, abych viděl svůj život z Kristovy perspektivy. Už teď se na něj mohu podívat - a vidět hlubší smysl té služby, kterou prokazuji konkrétním lidem. A vidět, na čem skutečně záleží - v podvečer našeho života budeme posuzováni podle lásky. Všem vám žehná otec Josef.

33. mezidobí

Utrpení velmi často zabuší na dveře našeho srdce dost neomaleně. Někdy se nám zdá, že jeho  sevření duši úplně zadusí. A je pro nás velkou pomocí, pokud se nám podaří objevit jeho smysl a pokud v těžkostech spatřujeme  i možnost růstu. Ale není to snadné. Aby se vám to podařilo, všem vám žehnám. Otec Josef.

32. mezidobí

Kéž nám Panna Maria  pomáhá žít každý den v perspektivě toho, co tvrdíme v závěrečné části Vyznání víry: »Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.« Očekávat onen svět. K tomu vám žehná otec Josef.

30. mezidobí

Náš misijní úkol: Udělat z křesťanství tu nejkrásnější lidskou věc, aby se o ni nezajímali jen staří, nemocní a ctitelé minulosti. K tomu vám žehná otec Josef.

29. mezidobí

Dovolte Bohu, aby k vám promlouval osobně, svým originálním způsobem. Nedívejte se na ostatní a nezkoumejte, jak působí Bůh v druhých. Nikoho nekopírujte! Bůh s vámi zachází tak, jako byste pro něho existovali jen vy a jako by tu on byl jen pro vás! Opusťte své představy a dovolte Bohu, aby jednal tak, jak chce on! Žehná vám otec Josef.

28. mezidobí

Uvažuješ-li o svěm křtu, „uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla království Božího.“ (Sv. Lev Veliký). Žehná vám všem otec Josef.

27. mezidobí

Zdravím vás. "Lidé žijící z naděje vidí dále, lidé žijící z lásky vidí hlouběji, a lidé žijící z víry vidí všechno v jiném světle".(Lothar Zenetti). Žehná vám otec Josef.

26. mezidobí

Boží slovo není nebezpečné. Nemusíme se bát pohledu Božího, ale spíš svého. Největším nepřítelem tvého života není Bůh, ale ty sám: nemusíš se bát Boha, ale sebe sama, svých „lidských, příliš lidských plánů“. Žehná vám všem otec Josef.

25. mezidobí

Pozdravují vás. Dnešní evangelium nám chce říci, že opatrnost a prozíravost lidí tohoto světa, se kterou pečují o svoji pozemskou budoucnost, má být nám křesťanům vzorem k tomu, jak pečovat o to, co má hodnotu věčnou.

22. mezidobí

Věříme, že tato ulice, tento svět, kam nás Bůh postavil, je pro nás místem naší svatosti. Věříme, že nám nic nutného nechybí, protože kdyby nám něco nutného chybělo, Bůh by nám to jistě již dal. (Madeleine Delbrélová). Žehná vám všem otec Josef.

20. mezidobí

V Panně Marii byla síla náporu lásky, ale současně nezměrný pokoj Zemřela pod vlivem mocného náporu, který byl jako neodolatelná síla, avšak bez sebemenšího záchvěvu dosvědčujícího odpor. Zemřela tímto svrchovaně dokonalým způsobem. Prosme ji tedy, aby nám předala něco ze své lásky… (podle sv. Františka Saleského).

19. mezidobí

Každý z nás, má-li mít jeho život smysl, stojí před svobodnou volbou, jakou cestou se dát. Každá cesta je jedinečná. Od mládí mne děsily pohodlné cesty udusané davem, které vypadaly zdánlivě bezpečně… Vedení Duchem svatým je jedinečné. Žehná vám otec Josef.

18. mezidobí

Krásný den. Dar rozlišování spočívá mnohem víc především v tom, že rozeznám, zda to, co je samo o sobě dobré, je také nyní vhodné pro mě; a k tomu velmi potřebujeme oporu Ducha svatého. (Norbert Baumert). Žehná vám všem otec Josef.

17. mezidobí

Krásné dny. Sv. Augustin rozdělil sedm proseb v modlitbě Otčenáš do dvou skupin. Tři prosby se vztahují k Boží chvále a čtyři jsou v náš prospěch. Nejprve se modlíme, aby Boží skutečnost prostupovala náš svět. Pak následují prosby o chléb, odpuštění a zbavení od pokušení a zlého. Jde vždy o to, aby Boží milost nebyla kvůli našemu jednání omezována, ale podporována. Žehná otec Josef.

16. mezidobí

Přeji krásné prázdninové dny. Obrat „sedět u Ježíšových nohou a naslouchat“ označuje příznačný postoj učedníka. Pokud chce někdo následovat Krista, musí si sednout k jeho nohám a naslouchat. Jde o to, že je třeba nejprve naslouchat, přijmout Ježíšovo slovo a nasměrování – a teprve pak na základě toho slova jednat. V kontextu liturgie je tento úryvek ilustrací pohostinnosti. Žehná vám všem otec Josef.

15. mezidobí

Pozdravuji vás. Rybám nemusí nikdo vysvětlovat, že mají plavat. Ptákům nemusí nikdo říkat, že mají létat. Nám lidem musí ale neustále Bůh připomínat, že máme milovat. Žehná vám všem otec Josef.

14. mezidobí

sobní povolání je zcela konkrétní každodenní žitý vztah mezi Bohem a člověkem. Bůh si nás totiž každého vyvolil ještě před založením světa. Na tento vztah pak člověk svým osobitým a jedinečným způsobem odpovídá (V. Kodet). Žehná vám všem P. Josef.

Těla a Krve Páně

Pro tebe, pro každého jednoho z nás, opustil Kristus svého Otce, svou matku, protože tě miluje až do věčnosti. Kristus touží po tom, aby mohl k tobě přilnout, protože tě má rád, a to bez ohledu na to, že tys k němu nepřilnul. Kristus se chce s tebou stát jedním tělem. Stává se s námi jednou bytostí, vždy při zpřítomnění Poslední večeře Páně, při Eucharistii. (W. Trobisch). Žehná vám otec Josef.

Nejsv. Trojice

Láska je vztah. Bůh, který by nebyl jeden v trojici, by neměl žádné vztahy. Kdyby Bůh byl jenom jeden, nebyl by žádná láska. Monistický Bůh nezná lásku. Křesťanská naděje, naděje přesahující všechno konečné, leží v tom, že jsme pozváni vstoupit do vnitřního života Trojičného Boha. Žehná vám všem otec Josef.

Letnice

Církev by měla být společenstvím, v němž objevujeme potěšení z pokorné všednosti. Z toho, že patříme jeden k druhému. Žehná vám otec Josef.

7. velikonoční

Ježíš zvedl ruce a požehnal jim. Když jim žehnal, vzdaloval se od nich. Nanebevstoupení je žehnání. Kristovy ruce se staly střechou, která nás přikrývá, a zároveň jsou to ruce, které otevírají dveře směrem vzhůru. V žehnání odchází, platí to však rovněž naopak – v žehnání zůstává. Takový je i nadále jeho vztah ke světu a ke každému z nás: on žehná, on sám se pro nás stal požehnáním. Benedikt XVI.

6. velikonoční

Ježíš říká: „Jestliže mne milujete, budete zachovávat má přikázání.“ V okamžiku, kdy se do Boha zamilujeme, tak desatero pro nás přestane být důvodem k nářkům, že jeho zachovávání je příliš těžké a nebo k nadávání, jak je vše kolem zkažené, ale stane se nám zdrojem radosti. Krásné jarní dny veikonoční doby přeje a všem vám žehná otec Josef.

5. velikonoční

Ježíš nám zdůrazňuje, co je nejpodstatnější v našem úsilí: Mít rád druhé! Není to vůbec jednoduché se tak vždy chovat, zvláště, když ten druhý je takový... Kristus to jistě věděl velice dobře, že se nám vždy nebude dařit a tak nám toto přikázání dává jako tu nejpodrobnější "mapu" na naši cestu životem. Chceme ji s vděčností přijmout a za ni děkovat. K tomu vám všem žehnám. Otec Josef.

4. velikonoční

Pane, díky že se o mne staráš jako ten nejlepší pastýř. Dej mi sílu, abych tě vždy poslouchal. Žehná vám všem otec Josef.

3. velikonoční

Evangelium nás zve, abychom hodili sítě na silnější stranu naší mysli i našeho života a vydali se na cestu ke Kristu pomocí tří kroků - potřebuji, důvěřuji a svěřuji se. Žehná vám otec Josef.

2. velikonoční

Krásné velikonoční dny. Kéž dovolíme Ježíši, vítězi nad smrtí, aby vešel do našeho života jako oheň, světlo, vánek, slovo, osvěžující a očišťující voda. Radujme se! Kristus vstal z mrtvých! Zvítězil! Aleluja! Žehná všem otec Josef.

Květná

Blížící se velikonoční svátky ve válečném roce jsou dny naděje, že bolest lidí nebude mít poslední slovo. Velikonoce jsou příležitostí zahlédnout, že Bůh v Ježíši sestoupil do každého lidského trápení, aby v něm člověk nezůstal sám. Jsou časem, kdy můžeme znova uvěřit, že život smrtí nekončí. Velikonoce jsou svátky radosti, kterou si nesmíme nechat vzít. Požehnané poslední dny postu, požehnané svátky zmrtvýchvstání Páně přeje a vyprošuje otec Josef.

5. postní

Pozdravuji vás! Mám pro vás úžasnou zprávu: náš Bůh je tak úžasný a mocný, že nás nikdy, ať se děje cokoliv, nepustí ze své bezpečné a milující náruče, i když se nám někdy (v nějakých situacích na nějaký na čas) může zdát pravý opak. Žehná vám všem otec Josef.

4. postní

"Nejsvětější Maria ať nám pomáhá napodobovat slepce z evangelia tak, abychom mohli být zaplaveni Kristovým světlem a kráčet s Kristem cestou spásy", přeje nám papež František a já se k němu přidávám a všem vám žehnám. Otec Josef.

3. postní

Za každé situace si uchovat vnitřní pokoj. Naším cílem není snaha dělat spoustu věcí (byť dobrých a správných) jen podle našich plánů a schopností. Ale především bychom se měli zaměřit na duchovní podmínky, které Bohu umožňují v nás jednat. Jen tak budeme moci nést „trvalý užitek“ (srov. Jan 15,16). Žehná vám všem otec Josef.

2. postní

Pokud se člověk chce dostat sám nad sebe, pak potřebuje někoho většího než člověka. Potřebuje Nejvyššího. Zůstane trpaslík navěky, pokud se nenechá od Něho učinit velikým. Maria ve svém Magnificat praví: "Se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný." Bůh povyšuje ponížené (Joachim kardinál Meisner). Žehná vám všem otec Josef.

1 postní

Postní doba začíná popelcem, ale vrcholí ohněm. Ježíš na dřevě kříže plane láskou a volá nás k zapálenému životu, který se nikdy neztratí v popelu světa. Volá nás k životu, který žhne láskou a nikdy nezaniká v průměrnosti. Milostiplné prožití svatopostní doby vám všem přeje P. Josef.

8 mezidobí

Krásné dny. Mít nepřátele znamená, že je v ohrožení náš vlastní pokoj a musíme čelit i vnějšímu nebezpečí, neboť každý nepřítel nám může způsobit mnoho zlého. Nejkrásnější je ... ochromit nepřátelské iniciativy skutky lásky a tam, kde by láska nezapůsobila, zneškodnit zlo modlitbou. ... “ (P. D. Ruotlto). Žehná vám všem otec Josef.

7 mezidobí

Krásný den. "Není nic většího a životodárnějšího než láska, která uděluje člověku veškerou důstojnost, zatímco nenávist a pomsta ji naopak umenšují a tupí krásu stvoření učiněného k Božímu obrazu". (papež František). Žehná vám všem otec Josef.

6. mezidobí

Skutečné zázraky si vždy uchovávají jakousi střízlivost a prostotu. Nejsou dílem kouzelníka, který může dělat všechno, co chce; jsou dílem Boha, který chce spasit člověka a uskutečňuje v zázracích nedokonalou předzvěst, náznak a znamení budoucnosti, ke které jsme povoláni. Zdraví a žehná otec Josef.

5. mezidobí

Nepatrnost a bída člověka, která při pomyšlení na svatost Boží dostává až děsivé rozměry, není na překážku, chce-li Bůh svěřit člověku své poslání. Vadí spíš slepota, neochota, "zakuklení se" do sebe...  "Svatá Panno, která jsi vzorem pohotového přilnutí k Boží vůli, pomoz nám, ať vnímáme podmanivost Pánova povolání a jsme ochotni spolupracovat s Ním, abychom všude šířili Jeho slovo spásy". Žehná vám všem otec Josef.

4. mezidobí

Pravá láska má jeden výjimečný rys: není proměnlivá a vratká, ale má určitý úkol, účel a trvá. Ze své přirozenosti je láska trvalá. Duch svatý nabízí světu lásku, která rozptyluje nejistotu a překonává strach ze zrady. Lásku, jež v sobě nese věčnost. Žehná vám všem P. Josef.

3. mezidobí

Modleme se o plnou jednotu mezi křesťany. A jakým způsobem se to stane, ponechme již na Ducha Svatého, který je náramně kreativní, a je také básník…“ Naslouchejme Boží melodii ve svých životech. K tomu vám všem žehná otec Josef.

2. mezidobí

Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" V situaci, kdy potřebují víno, mají dělat nesmyslnou činnost, nosit vodu. Přesto poslechnou, i když nerozumí. Kolik nanosili vody, tolik bylo vína. Nosit vodu je naše práce. Kdy a jak se z toho stane víno, je zase věc Boží. Žehná vám všem otec Josef.

Křest Páně

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina! (Žl 26). Žehná všem otec Josef.

2. vánoční

V Bohu byl od počátku život, který byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. To světlo osvěcuje každého člověka.. Prozářený nová rok přeje a vyprošuje otec Josef.

3. adventní

Ježíš, jak praví Bible, stojí u dveří a klepe. Každý den. U dveří našeho srdce. Umíš naslouchat Pánu, který klepe, přichází Tě dnes navštívit a klepe i na tvoje srdce neklidem, myšlenkou, inspirací? Přišel do Betléma, přijde na konci světa, ale přichází k nám každý den. Buďte bdělí, sledujte, co cítíte v srdci, když Pán klepe. Krásné adventní dny přeje a všem žehná otec Josef.

34. mezidobí

Co je to PRAVDA? Toto slovo souvisí se slovem pravý, ve smyslu správný. Opakem slova „pravý“ je „křivý“. A tak žijeme ve světě, kde nevíme, kdo je „správňák“ tedy z pravdy, a kdo „křivák“. Vše se mění podle potřeby.

Přijde Kohn do uzenářství a povídá: „Já bych chtěl kousek támhleté ryby“. „Ale pane, to není ryba, to je vepřová panenka“. „Já se vás neptám, jak se ta ryba jmenuje, já chci kousek té ryby.“ Pravda pro křesťana ovšem není něco, ale někdo.

33. mezidobí

Mezi prvními křesťany panovalo silné přesvědčení, že druhý Kristův příchod na konci věků nastane brzy. Jejich oddanost a odvaha umožnily, aby zvěst Evangelia přežila pronásledování a rozšířila se.

Až překvapivě zní citát Alberta Einsteina: „Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“ Psychologové tvrdí, že zpívání zvyšuje sebevědomí a rozvíjí mysl. Když Ježíš mluví o konci světa, často k tomu dodává: "Nebojte se!" Možná máme tzv. konec světa ve vlastních rukou daleko více, než si myslíme. Žehná všem otec Josef.

32. mezidobí

Prožíváme neděli dvou vdov. Příběh ze Starého zákona, který nápadně připomíná pohádku hrnečku vař, říká: neboj se a důvěřuj Hospodinu. Pak je tu vdova u chrámové pokladnice, která naznačuje, že problém není v bohatství, ale v srdci. Ježíš nehodnotí druhé podle měřítka kvantity, ale kvality. Nejde o množství, ale o úmysl.

31. mezidobí

Obřady a přikázání namísto Boha? Duch je počátkem duchovního života. Právě On, a nikoli naše díla, mění srdce. On proměňuje srdce: nikoli to, co děláme my, nýbrž působení Ducha v nás mění srdce. Duch, který vane, kam a jak se mu zachce, vede církev a my jsme povoláni k poslušnosti vůči jeho konání. (Papež František)

30. mezidobí

Jenom Bůh může dát víru, ale ty o ní můžeš dát svědectví... Jenom Bůh může dát naději, ale ty můžeš vlít důvěru svým bratřím... Jenom Bůh může dát lásku, ale ty můžeš naučit milovat.. Jenom Bůh může dát pokoj, ale ty můžeš zasévat jednotu... Jenom Bůh může dát sílu, ale ty můžeš být oporou... Jenom Bůh sám sobě stačí, ale raději spoléhá na tebe!

29. mezidobí

O naději z Bible: Zárukou naší naděje je Bůh a jeho zaslíbení: Bůh je Spasitel všech lidí, zamiloval si nás a od jeho lásky nás nemůže nic odloučit, na každém z nás mu záleží je s námi po všechny dny. Zde totiž nemáme trvalý domov, ale vyhlížíme město, které přijde, máme občanství v nebesích. U Boha je pro nás Kristem připraveno mnoho příbytků. Je stále s námi. Ten kdo nám tuto naději dal je věrný. A tato naděje neklame! Na vás všechny myslí a žehná otec Josef.

28. mezidobí

Jakkoliv se mnohdy cítíme zranitelní a bezvýznamní, Bůh nás nepřestává podporovat, a povzbuzovat v nás vědomí vlastní hodnoty, které je dáno jeho láskou k nám. Žehná otec Josef.

27. mezidobí

Ježíš: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ Tak vidíme, že předpokladem šťastného manželství je milostný trojúhelník, kdy třetím je sám Bůh. Ten z lásky vytvořil člověka, jako muže a ženu a dává jim schopnost se navzájem nejen milovat, ale také chápat. Bylo napsáno: „Tehdy se muž ožení dobře, když pochopí každé slovo, které jeho žena ještě neřekla.“

26. mezidobí

SVATOST spočívá ve vědomí, že nic nedokážeme bez JEŽÍŠE. Spočívá v ponoření do jeho lásky. Spočívá v důvěře, že on nás miloval jako první. Odkaz svatého Václava, našeho patrona k nám promlouvá z hlubiny času a jistě prozáří světlem Boží lásky budoucnost našeho národa. Žehná vám všem otec Josef.

25. mezidobí

Rozjímáme-li o svaté Ludmile, která je skutečně příkladem rozvážné babičky, jelikož vnuka Václava naučila zachovávat přikázání Páně, pak u příležitosti, kterou nám dává také nedávné slavení prvního Světového dne prarodičů a seniorů, povzbuzujeme všechny, aby si velmi vážili těch, kdo „jsou chlebem, který živí náš život.“ (papež František). Žehná vám všem otec Josef.

24. mezidobí

MÁŠ PROBLÉMY S CÍRKVÍ? Většina z nás je má. Mnoho z nás nese jizvy špatných zkušeností. Nenech se ale odvrátit trapnými zjevy v putujícím Božím lidu. Nenech se zbavit odvahy zkušeností lidské slabosti. Poznej Ježíše Krista! On ti pomůže vidět věci v jeho světle. Svatá Ludmilo, oroduj za český národ. Žehná vám všem otec Josef.

23. mezidobí

O osobní modlitbě: KAŽDÝ ČLOVĚK JE ORIGINÁL.  S KAŽDÝM Z NÁS SE BŮH SETKÁVÁ ORIGINÁLNÍM ZPŮSOBEM. Dovolte Bohu, aby k vám promlouval osobně, svým originálním způsobem. Nedívejte se na ostatní a nezkoumejte, jak působí Bůh v druhých. Nemusíte prožívat přesně to, co prožívají lidé kolem vás! Nikoho proto nekopírujte! Bůh s vámi zachází tak, jako byste pro něho existovali jen vy a jako by tu on byl jen pro vás! Opusťte své představy a dovolte Bohu, aby jednal tak, jak chce on! Zdraví a žehná otec Josef.

22. mezidobí

Bohoslužba není náhražkou obrácení. Bůh nám neodplácí podle našich vin (Žl 103,10). Pán ve svém milosrdenství ukazuje cestu, která nespočívá v rituálních obětech, ale je spíše cestou spravedlnosti. Bohoslužebný kult je kritizován ne proto, že by byl sám o sobě zbytečný, nýbrž proto, že se namísto výrazu obrácení stává náhražkou obrácení. Stává se výrazem snahy člověka o svou vlastní spravedlnost, vytváří klamné přesvědčení, že spása je působena oběťmi a nikoli božským milosrdenstvím, které odpouští hřích.

21. mezidobí

Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože a světlem na mé stezce. (Žl 119,105) Vezměte na sebe plnou Boží zbroj a přijměte meč Ducha, jímž je slovo Boží. (Ef 6,12-13.17). Žehná vám všem otec Josef.

20. mezidobí

Dnes slavíme Nanebevzetí Panny Marie. Madona stanula v ráji, neodebrala se tam jenom duchem, nýbrž i tělem. Bůh nenechá zaniknout naše tělo v nicotě. S Bohem není nic ztraceno! V Marii je dosaženo cíle, a my máme před očima důvod, proč putovat: nikoli proto, abychom získávali tady dole věci, které pominou, nýbrž abychom získali tam nahoře vlast, která potrvá  navždy. Žehná vám všem otec Josef.

19. mezidobí

Není důležité, jak moc věříme, ale že věříme. Konec konců žádný přístroj na měření víry neexistuje. Žehná vám všem otec Josef.

18. mezidobí

VOLNÁ CHVÍLE: Znamená "nemít žádnou práci", (což ale není nicnedělání, nuda, lenošení...). Znamená "něco nemuset". Znamená být volný od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného. Znamená "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou", je to opak rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti. Je jednou z cest k sobě samému, do svého nitra... Zdraví a žehná otec Josef.

17. mezidobí

„Nikdy nezestárne ten, kdo si zachová schopnost vidět krásu“ (Franz Kafka). Jestliže naše oči zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření a naše mysl pro krásu jeho pravdy, můžeme opravdu doufat, že zůstaneme mladí a že budeme budovat svět, který odráží něco z oné božské krásy, a tím inspiruje i budoucí generace, aby jednaly podobně. V den prarodičů a seniorů vám všem žehná otec Josef.

16. mezidobí

Ale on mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. (2Kor 12, 9–10). Stačí mi Ježíšova milost? Jsem ochoten prožít a přiznat svou slabost s důvěrou, že On si s tím poradí a jeho působení bude o to zřejmější? Zdraví a žehná otec Josef.